Saturday, May 12, 2012

Les Océanides (Les Naiades de la mer) (Oceanides (Naïads of the Sea)) - Gustave Dore


No comments: